Jäsentietojen päivitys

Suomen Farmakologiyhdistys ry:n säännöt

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Farmakologiyhdistys. Yhdistyksen nimen epävirallinen lyhennys on SFY.

2 §

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia farmakologiaa harrastavien yhteenliittymänä sekä edistää farmakologian ja sen lähialojen kehitystä Suomessa järjestämällä tieteellisiä esitelmätilaisuuksia ja kokouksia.

4 §

Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä, kirjeenvaihtajajäseniä ja kannattajajäseniä. Yhdistyksen piirissä voi toimia eri jaoksia. Varsinaiseksi jäseneksi pääsyn edellytyksenä on, että asianomainen toimii tai on toiminut farmakoloian tai sen lähialojen tutkimus- tai opetustehtävissä. Lisäksi vaaditaan kahden jäsenen suositus ja johtokunnan puolto. Tullakseen hyväksyksi on jäsenanomuksen saatava vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Kunniajäsenten, kirjeenvaihtajajäsenten ja kannattajajäsenten valinnasta on johtokunnan tehtävä yksimielinen ehdotus yhdistyksen kokoukselle, ja tullakseen hyväksytyksi sen on saatava vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan valita arvostettu ulkomainen farmakologi. Kannattajajäseniksi voidaan valita myös yhdistyksen toimintaa kannattavia oikeuskelpoisia yhteisöjä.

 

5 §

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat jäsenmaksun. Jäsenmaksujen suuruus määrätään syyskokouksessa. Johtokunta voi erottaa yhdistyksestä varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen, joka kahtena peräkkäisenä vuotena ei kehotuksesta huolimatta ole suorittanut jäsenmaksuaan. Kunniajäsenet ja kirjeenvaihtajajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

 

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään 1 ja enintään 7 muuta jäsentä. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet valitaan syyskokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisellä kerralla määrätään johtokuntaan valituista arvalla 1/3 erovuoroisiksi yhden ja 1/3 kahden vuoden kuluttua. Johtokunnan jäsenet voidaan valita enintään kolmeksi peräkkäiseksi kolmivuotiskaudeksi. Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet johtokunnan jäsenistä on läsnä. Johtokunta valitsee yhdistykselle sihteerin, rahastonhoitajan ja tarvittaessa muita virkailijoita. Jos johtokunnan jäsen eroaa ennen kolmivuotiskauden päättymistä, hänelle valitaan seuraaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 §

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on jätettävä edellisen vuoden tilit ja vuosikertomus tilintarkastajilla ennen 15. helmikuuta ja on tilintarkastajien palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle viimeistään 14 vuorokautta ennen vuosikokousta.

 

9 §

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Lisäksi yhdistys kokoontuu johtokunnan kokoonkutsumana tarpeen vaatiessa, tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää, ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kymmenen jäsentä on läsnä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella, kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

10 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. valitaan Lääketutkimussäätiön hallituksen jäsenet

8. valitaan Lääketutkimussäätiön 2 tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joka kolmas vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten sijalle

7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 7 vuorokautta ennen kokouspäivää kirjallisesti tai sähköpostitse kullekin jäsenelle erikseen jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

12 §

Yhdistyksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. joka on tarkastettava yhdistyksen myöhemmässä kokouksessa.

13 §

Näiden sääntöjen muutosehdotus tai yhdistyksen purkamisehdotus voidaan esittää ainoastaan vuosikokoukselle ja ottaa käsiteltäväksi seuraavassa tätä varten kokoonkutsutussa kokouksessa tai seuraavassa vuosikokouksessa. Päätös on pätevä, jos ehdotusta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

 

14 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on yhdistyksen varat käytettävä farmakologian alaan kuuluvan tutkimustyön tukemiseen.